Biojätteen keräys

Vastuu biojätteiden keräyksestä Kemin, Tornion, Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan taajama-alueiden asuinkiinteistöillä siirtyy Perämeren Jätehuollon vastuulle 1.5.2024.  Jatkossa näiden alueiden asuinkiinteistöt eivät itse valitse biojätteiden tyhjentäjää, vaan ne siirtyvät Perämeren Jätehuollon hoidettavaksi.

(Kemissä PMJH tyhjentää jo tällä hetkellä asuinkiinteistöjen biojätteet)

 

Kiinteistöjen biojätteen keräysvelvoite 1.5.2024 alkaen

OMAKOTITALOT, PARITALOT JA  MUUT ALLE VIIDEN HUONEISTON KIINTEISTÖT 1.5.2024 ALKAEN

Kemin, Tornion ja Keminmaan taajama-aluiden asuinkiinteistöillä oltava:

 • Sekajäteastia
 • Biojäteastia tai kompostori

Biojäteastiat tyhjentää 1.5.2024 alkaen Perämeren Jätehuolto Oy.  Sekajäteastian tyhjennyksen kiinteistöt valitsevat itse muissa kunnissa paitsi Kemissä, jossa Perämeren Jätehuolto Oy hoitaa tyhjennyksen.

 

Ylitornion ja Tervolan alueella asuinkiinteistöillä on oltava:

 • Sekajäteastia

Kompostointia suositellaan!

 

Pientalojen biojätteiden pakollisen keräysalueen kartat löytyvät:

Pakollinen biojätteen keräysalue

VÄHINTÄÄN VIIDEN HUONEISTON KIINTEISTÖT 1.5.2024 ALKAEN

Kemin, Tornion, Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan taajama-aluiden asuinkiinteistöillä oltava:

 • Sekajäteastia
 • Biojäteastia  tai kompostori
 • Pienmetalliastia
 • Lasipakkausastia
 • Kartonkipakkausastia
 • Muovipakkausastia
 • Paperijäteastia

Biojäteastiat ja pakkausjäteastiat tyhjentää 1.5.2024 alkaen Perämeren Jätehuolto Oy. Sekajäteastian tyhjennyksen kiinteistöt valitsevat itse muissa kunnissa paitsi Kemissä, jossa Perämeren Jätehuolto Oy hoitaa tyhjennyksen. Paperijäteastian tyhjennyksen kiinteistöt valitsevat kaikissa kunnissa itse.

Taloyhtiöiden biojätteiden pakollisen keräysalueen kartat löytyvät:

Pakollinen biojätteen keräysalue

 

Vapaaehtoinen biojätekeräys

Vapaaehtoiseen biojätteiden keräykseen voivat osallistua asuinkiinteistöt eli omakotitalot, paritalot ja alle viiden huoneiston taloyhtiöt, jotka sijaitsevat biojätteiden vapaaehtoisella keräysalueella.

Perämeren Jätehuolto Oy tyhjentää 1.5.2024 alkaen myös vapaaehtoisesti biojätekeräykseen liittyvien asuinkiinteistöjen biojätteet.

 

Haluatko liittyä vapaaehtoiseen biojätekeräykseen?

Tarkista ensin kuuluuko asuinkiinteistösi biojätteiden vapaaehtoiseen keräysalueeseen. Biojätteiden vapaaehtoisen keräysalueen kartat löytyvät:

Vapaaehtoinen biojätteen keräysalue

Jos kiinteistö kuuluu vapaaehtoiseen keräysalueeseen:

 • Hanki kiinteistöllesi jäteastia biojätteelle
 • Liitä asuinkiinteistösi keräykseen sähköpostilla: asiakaspalvelu@pmjh.fi tai puhelimella: 040 710 7373

 

Jos kiinteistö ei kuulu vapaaehtoiseen keräysalueeseen:

 • Kysy alueen jätteenkuljetusyrityksiltä onko heillä tarjota biojätteiden keräyspalvelua
 • Jos palvelua ei ole tarjolla, kompostoi biojätteet tai laita ne sekajäteastiaan

 

Biojätteiden keräyksen vastuualueet 1.5.2024 alkaen

Perämeren Jätehuolto OY:

 • tyhjentää biojäteastiat
 • hoitaa tyhjennyksiin liittyvän asiakaspalvelun ja laskutuksen
 • huolehtii pakollisten keräysalueiden asiakkaiden liittämisen keräysjärjestelmään
 • kilpailuttaa tyhjennysurakoitsijat

Kiinteistön omistaja/isännöitsijä:

BIOJÄTEASTIA:

 • hankkii kiinteistölle biojäteastian
 • huolehtii biojäteastian  kunnossapidosta ja hoidosta
 • huolehtii jätekatosten ja alueiden kunnossapidosta ja siisteydestä
 • huolehtii vapaaehtoisella keräysalueella olevan kiinteistönsä liittämisen keräysjärjestelmään

KOMPOSTOINTI:

Kiinteistön omistaja huolehtii:

 • että kompostorin tilavuus on riittävä syntyvälle biojätteelle myös talviaikana
 • biojäte kompostoituu
 • kompostori on asianmukaisessa kunnossa
 • biojätteelle on olemassa jälkikompostointipaikka (myös fermentoituneelle boskashijätteelle)
 • sijaintipaikka on jätehuoltomääräysten mukainen
 • kompostoinnista ei aiheudu haittaa taa vaaraa ympäristölle, terveydelle tai naapureille
 • kompostinnista tehdään ilmoitus viiden vuoden välein

 

Jäteastiatyypit ja kompostorit

BIOJÄTEASTIAT

Biojäteastioina voidaan käyttää  ainoastaan koneelliseen kuormaukseen soveltuvia käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastoita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun tai kannellisia maahan upotettuja jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä. 

Biojätteen keräykseen käytetty käsin siirrettävän pinta-astian suurin sallittu koko on 240 litraa.

Kiinteistön omistajan/isännöitsijän on huolehdittava, että biojäteastia on merkitty asianmukaisesti.

KOMPOSTORI

Elintarvikejätettä saa kompostoida vain suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostoria on hoidettava niin, että elintarvikejäte kompostoituu ja kompostori on asianmukaisessa kunnossa. Elintarvikejätteet voidaan käsitellä myös bokashi-menetelmällä. Fermentoitunut jäte on jälkikompostoitava joko kompostorissa tai jälkikäsittelyyn varatussa suljetussa astiassa vanhan mullan sekaan sekoitettuna. Jälkikäsittelyastian on oltava haittaeläimiltä suojattu.

Kompostorin tilavuuden tulee olla riittävä kaikille syntyville biojätteille, huomioiden kylmien vuodenaikojen aiheuttama hidastuminen komposotoitumisessa. Kompostoriin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä.

Biojäteastioiden tyhjennysvälit

Biojäte, jos kiinteistöllä on 1 huoneisto

Pisin tyhjennysväli 4 viikkoa

Biojäte, jos kiinteistöllä on yli 1 huoneistoa

Pisin tyhjennysväli kesällä 2 viikkoa, talvella 4 viikkoa

Yhteisastioiden käyttö

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisen biojäteastian tai kompostorin käytöstä.

Yhteisastioiden käytöstä ja käytössä tapahtuvista muutoksista ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti Perämeren jätelautakunnalle.

Ilmoituksen tulee sisältää käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, tiedot astian sijainnista, koosta ja tyhjennysvälistä sekä tiedot yhteisastiaa käyttävistä kiinteistöistä.

Kompostoinnista on annetava kompostointi-ilmoitus aina viiden vuoden välein ja ilmoituksen tulee sisältää käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, tiedot kompostorin sijainnista, mallista, koosta, kompostointikuukausista sekä tiedot yhteiskompostoria käyttävistä kiinteistöistä.

Biojätteen käsittelyn voi hoitaa myös kompostoinnin ja biojätekeräyksen yhdistelmällä. Jos talvinen kompostointi on haastavaa tai kompostorin tilavuus ei riitä, voi biojätteen käsitellä kesäkuukausina kompostorissa ja syksyn tullen käynnistää biojäteastian tyhjennykset.