Pakkausjätteen keräys

Vastuu pakkausjätteiden keräyksestä Kemin, Tornion, Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan taajama-alueiden asuinkiinteistöiltä on siirtynyt Perämeren Jätehuollon vastuulle 1.10.2023. Näiden alueiden asuinkiinteistöt eivät itse valitse pakkausjätteiden tyhjentäjää, vaan Perämeren Jätehuolto vastaa niiden tyhjennyksestä ja laskutuksesta.

 

Kiinteistöjen pakkausjätteen keräysvelvoite 1.10.2023 alkaen

Pakkausjätteiden keräysvelvoite koskee Kemin, Tornion, Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan taajama-alueiden vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöjä.

Perämeren Jätehuolto tyhjentää taajama-alueiden asuinkiinteistöjen pakkausjätteet eli pienmetallit, kartonki-, muovi- ja lasipakkaukset.

Pakkausjätteiden pakollisen keräysalueen kartat kartat löytyvät:

Pakollinen pakkausjätteen keräysalue

Kemin, Tornion, Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan taajama-alueen vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöillä on oltava seuraavat jäteastiat:

 • Sekajäte
 • Kartonkipakkaus
 • Muovipakkaus
 • Lasipakkaus
 • Pienmetalli
 • Paperi
 • Biojäte (HUOM! Biojäteastia Ylitorniolla ja Tervolassa vasta 1.5.2024 alkaen)

Jos kiinteistöltä ei löydy vaadittuja astioita, peritään kiinteistöltä kuitenkin tyhjennysmaksua. Näille kiinteistöille on merkitty järjestelmään oletusastioiksi kartonki- ja pakkausjätteille 600 litran jäteastiat ja tyhjennysväliksi 2 viikkoa. Lasi- ja metallipakkauksille jäteastian kooksi on merkitty 240 litraa ja tyhjennysväliksi 8 viikkoa. Laskutus tapahtuu näiden tietojen perusteella, kunnes kiinteistö hankkii pakkausjätteille astiat ja ilmoittaa niiden astiatkoot ja halutut tyhjennysvälit.

Ensimmäisellä tyhjennyskierroksella puuttuvien jäteastioiden tyhjennysmaksut jätetään veloittamatta, mutta seuraavista kerroista veloitamme tyhjennysmaksun. Maksu on ulosottokelpoinen.

Pakkausjätteiden tyhjennyshinnat löytyvät jätelautakunnan taksasta:

Maksut ja hinnasto

Pakkausjäteastiat on tyhjennettävä jätehuoltomäärysten mukaan seuraavasti:

Pienmetalli ja lasipakkaus: tyhjennysrytmi voi olla 4, 8, 12 tai 16 viikkoa (Kemin, Keminmaan ja Tornion keskustaajama-alueilla tyhjennysväli voi olla myös 2 viikkoa).

Kartonki- ja muovipakkausjäte: tyhjennysrytmi voi olla 1, 2, 4, 6 tai 8 viikkoa.

Vapaaehtoinen pakkausjätekeräys

Vapaaehtoiseen pakkausjätteiden keräykseen voivat osallistua kaikki pakkausjätekeräysvelvoitteen ulkopuolelle jäävät asuinkiinteistöt, eli omakotitalot, paritalot ja alle viiden huoneiston taloyhtiöt, jotka sijaitsevat pakkausjätteiden vapaaehtoisella keräysalueella.

Perämeren Jätehuolto tyhjentää 1.10.2023 alkaen  myös vapaaehtoisesti pakkausjätekeräykseen liittyvien asuinkiinteistöjen pakkausjätteet eli pienmetallit, kartonki-, muovi- ja lasipakkaukset.

 

Haluatko liittyä vapaaehtoiseen pakkausjätekeräykseen?

Tarkista ensin kuuluuko asuinkiinteistösi pakkausjätteiden vapaaehtoiseen keräysalueeseen. Pakkausjätteiden vapaaehtoisen keräysalueen kartat löytyvät:

Vapaaehtoinen pakkausjätteen keräysalue

Jos kiinteistö kuuluu vapaaehtoiseen keräysalueeseen:

 • Hanki kiinteistöllesi jäteastiat niille pakkausjätteille, jotka haluat kiinteistöllesi käyttöön
 • Liitä asuinkiinteistösi keräykseen sähköpostilla: asiakaspalvelu@pmjh.fi tai puhelimella: 040 710 7373

 

Jos kiinteistö ei kuulu vapaaehtoiseen keräysalueeseen:

 • Kysy alueen jätteenkuljetusyrityksiltä onko heillä tarjota pakkausjätteiden keräyspalvelua
 • Jos palvelua ei ole tarjolla, toimita pakkausjätteet lähimpään ekopisteeseen

 

Pakkausjätteiden keräyksen vastuualueet 1.10.2023 alkaen

Perämeren Jätehuolto OY:

 • tyhjentää pakkausjäteastiat (pienmetalli, kartonki- muovi- ja lasipakkaus)
 • hoitaa tyhjennyksiin liittyvän asiakaspalvelun ja laskutuksen
 • huolehtii pakollisten keräysalueiden asiakkaiden liittämisen keräysjärjestelmään
 • kilpailuttaa tyhjennysurakoitsijat

Kiinteistön omistaja/isännöitsijä

 • hankkii kiinteistölle pakkausjäteastiat
 • huolehtii astioiden kunnossapidosta
 • huolehtii jätekatosten ja alueiden kunnossapidosta ja siisteydestä
 • huolehtii vapaaehtoisella keräysalueella olevan kiinteistönsä liittämisen keräysjärjestelmään

Pakkausjäteastiatyypit

Jäteastioina voidaan käyttää  ainoastaan koneelliseen kuormaukseen soveltuvia käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastoita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun tai kannellisia maahan upotettuja jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä. 

Lasijätteen keräykseen käytetty käsin siirrettävän pinta-astian suurin sallittu koko on 240 litraa.  Muiden pakkausjätteiden keräykseen käytettyjen käsin siirrettävien pinta-astioiden suurin sallittu koko on  690 litraa.

Kiinteistön omistajan/isännöitsijän on huolehdittava, että pakkausjäteastiat on merkitty asianmukaisesti.

Pakkausjäteastioiden tyhjennysvälit

Pienmetalli ja lasipakkausjäte

Tyhjennysväli voi olla 4, 8, 12 tai 16 viikkoa

Kemin, Keminmaan ja Tornion keskustaajama-aleuilla tyhjennysväli voi olla myös 2 viikkoa

Kartonki- ja muovipakkausjäte

Tyhjennysväli voi olla 1, 2, 4, 6 tai 8 viikkoa

Yhteisastioiden käyttö

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian käytöstä myös pakkausjätteiden keräyksessä. Jätelajit on kuitenkin pidettävä aina erillään toisistaan.

Yhteisastioiden käytöstä ja käytössä tapahtuvista muutoksista ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti Perämeren jätelautakunnalle.

Ilmoituksen tulee sisältää käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, tiedot astian sijainnista, koosta ja tyhjennysvälistä sekä tiedot yhteisastiaa käyttävistä kiinteistöistä.

Pakkausjäteastioiden tyhjennyshinnat löytyvät Perämeren jätelautakunnan jätetaksasta.

Pakkausjäteastioiden tyhjennyshinnat